หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล

สาระการเรียนรู้

1.  ข้อมูล
2.  ฐานข้อมูล
3.  ระบบฐานข้อมูล
4.  พัฒนาการของฐานข้อมูล
5.  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
6.  แบบจำลองฐานข้อมูล


สาระสำคัญ

  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ประกอบด้วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดคือ บิต โครงสร้างที่ใหญ่ที่สุด คือ ฐานข้อมูล เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในระบบเดียวกัน เมื่อมี การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลร่วมกันของทั้งองค์กร เป็นระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภท ฐานข้อมูลมีการพัฒนารูปแบบของฐานข้อมูลประเภทอื่น ๆ ขึ้นมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เช่น ฐานข้อมูลบนเว็บ ฐานข้อมูลข้อความและรูปภาพ ฐานข้อมูลแบบกระจาย คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโครงสร้างข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคน จึงต้องมีการแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นหลายระดับ เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนและผู้ใช้ทั่วไป การแบ่งระดับดังกล่าวเรียกว่าสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับภายใน ระดับแนวคิด ระดับภายนอก มีการสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่รวมแนวความคิดที่กล่าวถึงความจริงของวัตถุ ข้อมูล และเหตุการณ์ ที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจ แบบจำลองฐานข้อมูลมี 4 รูปแบบ คือ แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
            หลังจากศึกษาเอกสารประกอบการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล รหัสวิชา 2201-2405  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล แล้วผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
จุดประสงค์ทั่วไป                                         
                                เพื่อให้มีความ รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล พัฒนาการของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และแบบจำลองฐานข้อมูล
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมาย ชนิด และโครงสร้างของข้อมูลได้
2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และข้อดี ข้อเสียของฐานข้อมูลได้
3. อธิบายความหมาย  องค์ประกอบ และคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลได้
4. อธิบายพัฒนาการของฐานข้อมูลได้
5. อธิบายความหมายและระดับของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลได้
6. อธิบายแบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุได้
7. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีด้านการมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์
     และการมีมนุษยสัมพันธ์